Deklaracja dostępności BikeS

 

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BikeS.
 • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-19

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne
 • Strona nie jest w pełni przystosowana do nawigacji przy użyciu klawiatury,
 • Nie wszystkie łącza zawierają ostrzeżenie o otwieraniu w nowym oknie lub karcie,
 • Nie wszystkie łącza są odpowiednio oznaczone atrybutem “title”,
 • Brak dopasowanych atrybutów “aria-label” m.in. na guzikach.

 

Wyłączenia
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym jej celem jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasto Szczecin określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 2, 11 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Strona www.bikes-srm.pl dotyczy zadań związanych z prowadzeniem samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich BikeS. Za te zadania odpowiada Wydział Obsługi Gospodarczej i Roweru Miejskiego, który mieści się w budynku przy al. Wojska Polskiego 105 w Szczecinie.

Elementy dostępności architektonicznej:

 • Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady – nie
 • Oznakowanie siedziby czytelne – tak
 • Parter dostępny poprzez podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych – tak
 • Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane na parterze- tak
 • Schody do budynku proste, bez nosków, wyposażone w poręcze – tak.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.