I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Bike_S Szczeciński Rower Miejski (dalej: Bike_S) uruchomionego w Gminie Miasto Szczecin.
2. Regulamin Bike_S wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest na stronie internetowej www.bikes-srm.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

3. Kontakt:

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
Wydział Obsługi Gospodarczej i Roweru Miejskiego
al. Wojska Polskiego 105
70-483 Szczecin
Napisz e-mail

II. Definicje
1. Regulamin – zbiór zasad i warunków korzystania z Bike_S, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w Systemie Bike_S. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w Systemie Bike_S.
2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Bike_S i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenia opłaty startowej podczas procesu rejestracji Klienta w Bike_S.
3. Operator – jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu Bike_S. Operatorem Bike_S jest Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin. W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych Operator jest administratorem danych osobowych.
4. System Bike_S – system samoobsługowej wypożyczalni rowerów, na który składają się: rowery z modułem elektronicznym, oprogramowanie, strefy postoju , obszar funkcjonowania, wirtualne strefy postoju, aplikacja mobilna.
5. Klient – użytkownik Systemu Bike_S, który zaakceptował Regulamin, dokonał rejestracji w Systemie Bike_S oraz wpłacił opłatę startową z własnego rachunku bankowego lub własnej karty płatniczej/kredytowej.
6. Serwis Bike_S – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Bike_S.
7. Aplikacja mobilna – aplikacja ROOVEE przeznaczona do zainstalowania na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android umożliwiająca między innymi wypożyczenie roweru, dokonanie płatności za wypożyczenie wg Tabeli opłat, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz zgłoszenie usterki.
8. Strefa postoju – miejsce w którym Klient może wypożyczyć lub zwrócić wypożyczony rower bez dodatkowej opłaty. Strefy postoju są oznaczone na mapie aplikacji literą P.
9. Wirtualna strefa postoju – obszar, na którym Klient może wypożyczyć lub zwrócić wypożyczony rower bez dodatkowej opłaty.
10. Obszar funkcjonowania– zakres terytorialny, na którym funkcjonuje System Bike_S.
11. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji. Identyfikator jest niezbędny podczas wypożyczenia roweru.
12. Tabela opłat – cennik usług i opłat Bike_S będący integralną częścią Umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępny na stronie www.bikes-srm.pl i w aplikacji mobilnej.
13. Rachunek przedpłacony – osobiste konto klienta w systemie rozliczeniowym systemu Bike_S, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach systemu Bike_S zgodnie z Tabelą opłat. Rachunek ten może być zasilany przez klienta wpłatą środków z „góry” w formie przedpłaty.
14. Opłata startowa – kwota wpisowego do Systemu Bike_S wynosząca 20 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w Systemie Bike_S, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet kwoty doładowania.
15. Opłata uiszczona – opłata naliczona za wypożyczenie roweru.
16. Opłata dodatkowa – opłata pobierana za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia wraz z opłatą naliczoną za wypożyczenie roweru w systemie minutowym.
17. Saldo ujemne – jest to kwota ujemna na rachunku klienta, którą należy uzupełnić w ciągu 7 dni od daty jej powstania.
18. Płatności Online – system płatności, za pomocą którego Klient może dokonywać opłat w Systemie Bike_S.
19. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta w Systemie Bike_S, na którym są realizowane operacje uznania, a także obciążenia za korzystanie z Systemu zgodnie z Tabelą opłat.
20. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe. Wszelkie przypadki kradzieży lub zniszczenia mienia Systemu Bike_S zgłaszane będą także właściwym organom.
21. Czas jazdy/wypożyczenia – czas liczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu roweru.
22. Postój/pauza – wstrzymanie przejazdu w aplikacji mobilnej oraz poprzez ręcznie zamknięcie urządzenia zabezpieczającego rower (moduł elektroniczny).
23. Wypożyczenie roweru – operacja zrealizowana za pośrednictwem aplikacji mobilnej, dostępnej do pobrania na stronie www.bikes-srm.pl, z wykorzystaniem kodu QR znajdującego się na rowerze. Proces wypożyczenia określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.
24. Zwrot roweru – oddanie roweru do strefy postoju / wirtualnej strefy postoju i ręczne zamknięcie urządzenia zabezpieczającego rower (wyposażony w moduł elektroniczny) w miejscu, gdzie jest zasięg sieci komórkowej oraz zasięg sieci GPS. Proces zwrotu, określa punkt VII. Regulaminu.
25. Zwrot roweru poza obszarem – zwrot roweru poza obszarem funkcjonowania Systemu Bike_S.
26. Zwrot roweru poza strefą – zwrot roweru poza strefą/wirtualna strefą postoju.
27. Zwrot roweru w strefie – zwrot roweru w wyznaczonej strefie/wirtualnej strefie postoju.
28. Rezerwacja roweru – rezerwacja wybranego dostępnego w aplikacji mobilnej roweru. Czas rezerwacji wynosi 10 minut i nie jest wliczany w czas wypożyczenia.
29. Urządzenie zabezpieczające – urządzenie zabezpieczające rower (wyposażone w moduł elektroniczny) realizujące proces: wypożyczenia i zwrotu roweru oraz monitorowania pozycji roweru (GPS, Akcelerometr).
30. Stojak – element strefy postoju.
31. Abonament miesięczny – abonament na kolejne 30 dni kalendarzowe.
32. Abonament kwartalny – abonament na kolejne 90 dni kalendarzowe.
33. Infolinia – infolinia Bike_S funkcjonująca pod numerem tel.: 91 50 65 200

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu Bike_S
1. Warunkiem korzystania z Systemu Bike_S jest pobranie aplikacji mobilnej ROOVEE dostępnej na stronie internetowej www.bikes-srm.pl, zainstalowanie jej i dokonanie procedury rejestracji poprzez podanie przez Klienta: wymaganych i prawidłowych danych osobowych, akceptacji warunków, które są określone w niniejszym Regulaminie, oraz wniesienie opłaty startowej określonej w Tabeli opłat. Warunkiem korzystania z Bike_S jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu rachunku Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. W celu rejestracji Klient musi podać aktywne konto poczty e-mail oraz numer telefonu z dostępem do Internetu, wyposażonego w Android lub iOS w wersji określonej w Sklepie Google Play, App Store i App Gallery.
3. Operator zapewnia najnowszą wersję Aplikacji z systemem operacyjnym Android i iOS, aby aplikacja działała poprawnie, należy zawsze instalować najnowszą wersję.
4. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę, używać roweru zgodnie z Regulaminem oraz zgłaszać usterki poprzez aplikację mobilną ROOVEE.
5. Osoby małoletnie, a więc osoby które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 roku życia lub też inne osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, muszą przekazać Operatorowi pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) lub przedstawiciela ustawowego do zawarcia Umowy, wraz ze stosownym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu o przejęciu odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych szkód, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Zgoda jak i oświadczenia muszą zawierać własnoręczny podpis osoby składającej stosowne oświadczenia. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości składanego oświadczenia. Oświadczenie musi być doręczone w wersji elektronicznej (skan) na adres: Napisz e-mail. Po weryfikacji, Umowę uznaje się za zawartą i od tego czasu osoba małoletnia ma dostęp do systemu Bike_S. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podawanie nieprawdziwych danych przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Warunkiem korzystania przez osobę małoletnią, z systemu roweru miejskiego Bike_S, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, jest posiadanie karty rowerowej.
6. Osoby niepełnoletnie, poniżej 13. roku życia, mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod nadzorem opiekuna prawnego.
7. Klient może wypożyczyć maksymalnie dwa rowery.

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami Regulaminu oraz Kodeksu Drogowego.
2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie, jak w momencie wypożyczenia, a w przypadku wystąpienia awarii roweru w trakcie wypożyczenia, powinien postępować zgodnie z IV pkt 6. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu Bike_S.
3. Korzystanie z rowerów Systemu Bike_S może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
4. Udostępnienie przez Klienta roweru osobie trzeciej wbrew postanowieniom Regulaminu nie zwalnia Wypożyczającego z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zwrotu roweru/rowerów.
5. Klient jest odpowiedzialny za rower/rowery od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru/rowerów, zaistniałe od chwili wypożyczenia do momentu zwrotu roweru/ rowerów.
6. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym Operatora poprzez aplikację mobilną oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży Policji. Wypożyczający odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową tylko w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w trakcie i po zakończeniu wypożyczenia.
7. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu Bike_S przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które mają negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.
8. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa i Regulaminowi oraz zobowiązuje się do pokrycia otrzymanych mandatów, opłat itp.
9. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Bike_S, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia roweru. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Operator jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy i odtworzenia roweru z kwoty doładowania Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
10. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek zgłosić taki problem przez aplikację mobilną lub infolinię.
11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury Bike_S zostanie złożone stosowne zawiadomienie do organów ścigania, a po stronie osoby, która dokonała uszkodzenia, powstanie obowiązek poniesienia wszelkich kosztów związanych z tym napraw.
12. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
13. Klientom zabrania się przewozu rowerów Bike_S środkami transportu należącymi do osób prywatnych. Przewożenie rowerów Bike_S jest dozwolone w pojazdach komunikacji publicznej, jeśli umożliwia to regulamin przewoźnika.
14. Klienci są zobowiązani do korzystania z rowerów oraz aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, niezakłócający jego działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
15. Zabronione jest korzystanie z rowerów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności: przekraczanie ładowności bagażnika, korzystanie z roweru w więcej niż dozwolona liczba osób, podjeżdżanie rowerem pod krawężniki lub inne elementy infrastruktury drogowej o wysokości powyżej 5 cm, korzystanie z roweru poza miejscami funkcjonowania ruchu rowerowego oraz na skateparkach, jazda wyczynowa, wykonywanie akrobacji rowerowych, korzystanie z roweru obarczone ryzykiem jego uszkodzenia, w tym zmiana biegów w trakcie postoju lub jazdy z napiętym łańcuchem. Za korzystanie z rowerów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem naliczane będą kary dodatkowe.

V. Rejestracja
1. Rejestracja klienta odbywa się po zainstalowaniu aplikacji ROOVEE i wymaga podania danych oznaczonych jako obowiązkowe tj. aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w celu dalszej autoryzacji.
2. Podczas rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. imienia i nazwiska,
b. daty urodzenia
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru telefonu komórkowego.
Brak danych uniemożliwia skorzystanie z Systemu Bike_S.
3. Konta Klientów z saldem 0 zł, zawierające niepoprawne dane osobowe, mogą być automatycznie usuwane z bazy Systemu Bike_S.
4. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy.
6. Podanie nieprawdziwych albo niepełnych danych przy rejestracji może spowodować zablokowanie konta Klienta do czasu skorygowania wymaganych danych.
7. Edycję danych Użytkownika umożliwia strona internetowa my.roovee.eu w zakładce “profil”.
8. Treść poszczególnych transakcji/wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji/wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji/wypożyczeń przechowywane są przez informatyczny System Bike_S.

VI. Formy Płatności
1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Bike_S są automatycznie pobierane z osobistego Konta Klienta w systemie Bike_S.
2. Klient uiszcza opłatę startową oraz wszelkie opłaty wynikające z Tabeli opłat, poprzez moduł portfel w aplikacji albo przelewem tradycyjnym.
4. Moduł portfel umożliwia płatność Blikiem, kartą płatniczą oraz w systemie Pay-by-link.
3. Podczas dokonywania płatności przez moduł portfel Klient powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin dotyczący funkcjonowania Płatności Online.
4. Jakiekolwiek roszczenia i reklamacje związane ze świadczeniem usług płatniczych lub działaniem systemu Płatności Online będą kierowane do usługodawcy systemu.
5. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym osobisty numer Konta Klienta do wpłaty oraz tytuł przelewu można wygenerować w aplikacji,
lub przez internetowy panel klienta w polu „Samodzielny Przelew”. Przed dokonaniem płatności należy upewnić się, że indywidualny numer konta oraz tytuł przelewu zostały wprowadzone prawidłowo. Błędne przepisanie danych może skutkować brakiem zaksięgowania wpłaty na koncie Użytkownika.
6. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
7. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora Napisz e-mail, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.
8. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VII. Wypożyczenie i zwrot roweru
1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Klient dokonał opłaty startowej i posiada aktywny status konta.
2. Wypożyczenie roweru dokonuje się po uruchomieniu aplikacji na urządzeniu mobilnym i zeskanowaniu kodu QR, który znajduje się na rowerze. Po prawidłowym zeskanowaniu kodu QR za pomocą aplikacji następuje odblokowanie roweru. Od momentu odblokowania roweru następuje naliczanie czasu za wypożyczenie roweru zgodnie z Tabelą opłat.
3. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przed jazdą, że rower jest sprawny, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne.
4. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia lub używania roweru jakiejkolwiek usterki Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu poprzez aplikację mobilną, korzystając z opcji „Zgłoś usterkę”.
5. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru będzie skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające.
6. Wypożyczający jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego zdolnego do użycia aplikacji mobilnej w trakcie wypożyczenia.
7. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać poza obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z powodu niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.
8. Maksymalne obciążenie roweru wynosi 120 kg.
9. Rowerem może podróżować jednocześnie 1 osoba.
10. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem/zwrotem roweru Bike_S, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia takiego faktu za pomocą aplikacji mobilnej lub infolinię.
11. Rower Bike_S jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się w obszarze funkcjonowania Bike_S. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. W przypadku zwrotu roweru poza strefą postoju Bike_S, Klientowi naliczona zostanie opłata zgodna z Tabelą opłat.
13. W przypadku pozostawienia roweru poza obszarem funkcjonowania Bike_S, Klientowi naliczona zostanie opłata zgodna z Tabelą opłat.
14. Poprzez zwrot roweru należy rozumieć prawidłowe zamknięcie urządzenia zabezpieczającego rower w miejscu publicznym z zasięgiem GPS oraz siecią GSM.
15. W szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie zwrotu roweru i jego przechowywanie w budynkach, na prywatnych posesjach, w garażach podziemnych, piwnicach, tunelach, samochodach.
16. W przypadku braku możliwości zamknięcia urządzenia zabezpieczającego rower Klient zobowiązany jest do zgłoszenia takiego faktu za pomocą aplikacji mobilnej lub infolinii.
17. W przypadku niewłaściwego zwrotu roweru, w szczególności niezamknięcia urządzenia zabezpieczającego rower, Klientowi będzie naliczona opłata zgodnie z Tabelą opłat stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
18. Jeśli podczas korzystania z wypożyczonego roweru dojdzie do wypadku lub do kolizji, Klient powinien wezwać na miejsce zdarzenia Policję. W razie wystąpienia takiego zdarzenia Klient powinien również niezwłocznie powiadomić Operatora poprzez aplikację mobilną lub infolinię.
19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy.

VIII. Czas trwania wypożyczenia
1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłaty dodatkowej, zgodnie z Tabelą opłat.
3. Postój jest zaliczany do czasu wypożyczenia.

IX. Naprawy i Awarie
1. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić o tym Operatora poprzez użycie modułu „Zgłoś usterkę” w aplikacji mobilnej.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis Bike_S.

X. Rezerwacja
Rezerwacja roweru jest bezpłatna i pozwala na zarezerwowanie wybranego przez Klienta roweru. Rezerwacja trwa 10 minut i nie jest wliczana do czasu wypożyczenia roweru. W przypadku niewypożyczenia roweru w ciągu 10 minut od rezerwacji, rezerwacja kończy się automatycznie.

XI. Opłaty
1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabeli opłat, będącej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, dostępnej na www.bikes-srm.pl oraz w aplikacji mobilnej. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru do momentu poprawnego zwrotu roweru.
2. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient zgodnie z Regulaminem ma obowiązek zasilić swój rachunek co najmniej do salda +10 zł w ciągu 7 dni.

XII. Reklamacje
1. Reklamacje należy zgłaszać na adres email: Napisz e-mail w terminie 14 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
2. Po terminie określonym w rozdziale XII pkt.1 reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.
4. Reklamacje można składać poprzez aplikację mobilną. Link do adresu Napisz e-mail znajduje się w oznaczonej symbolem słuchawki zakładce „Obsługa klienta Szczecin”.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator poprosi składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną.

XIII. Odstąpienie od Umowy
1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
2. Klient może odstąpić od umowy poprzez aplikację mobilną wysyłając stosowne oświadczenie na adres Napisz e-mail. Link do adresu Napisz e-mail znajduje się w oznaczonej symbolem słuchawki zakładce „Obsługa klienta Szczecin”.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, jednak Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w jakiej została ona zrealizowana. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie.

XIV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta
1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę poprzez aplikację mobilną.
2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi, pod warunkiem uzupełnienia przez Klienta w powyższym terminie środków na rachunku Klienta do salda 0 zł. Brak uzupełnienia środków w powyższym terminie powoduje bezskuteczność wypowiedzenia Umowy.
3. Jeżeli środki na Rachunku Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone Klientowi. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu. Zwrot nie obejmuje środków uzyskanych za odstawienie pozostawionych poza wyznaczoną strefą zwrotu/postoju rowerów do strefy zwrotu/postoju.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy abonamentowej zwrot niewykorzystanych środków nastąpi po przeliczeniu czasu przejazdów zgodnie z tabelą opłat według stawki minutowej.

XV. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., pod adresem: www.bikes-srm.pl.
2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub żądania ich usunięcia.
3. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w okresie trwania umowy z Klientem oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
4. W przypadku wniesienia reklamacji dane osobowe przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora/Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
6. W przypadku pytań w zakresie przetwarzania danych należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: .
7. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
8. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Bike_S oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu Bike_S.
9. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy (Regulaminu) i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Operatorem przy realizacji niniejszej umowy i w celu jej realizacji, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

XVI. Postanowienia końcowe
1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków.
3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do Operatora Bike_S w terminie 7 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1. Cennik
Załącznik nr 2. Oświadczenie o przystąpieniu za zgodą rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego
Załącznik nr 3. Formularz reklamacji
Załącznik nr 4. Formularz zwrotu środków